Zorgeloos Declareren

Omdat een patiëntenbestand alles behalve statisch is, zal er - zelfs als u gebruik maakt van een schoon bestand - altijd sprake zijn van een klein percentage afkeur. Door het declaratiefilter voorkomen we dit en ondersteunen we u bij het op orde houden van het zorginformatiesysteem. De input voor het filter is een door uw Zorg Informatie Systeem (ZIS) gegenereerd declaratiebestand.
Wij verwerken alle eerstelijns zorgsoorten (Huisarts, Huisartspost, Mondzorg, Fysiotherapie, Verloskunde, Apotheek, AWBZ, Ketenzorg etc.)

Hieronder wordt in het kort de declaratiecyclus weergegeven:

1. Filteren
U dient het declaratiebestand uit uw ZIS in via onze website. Het declaratiefilter beoordeelt, wijzigt waar mogelijk en rapporteert de declaraties op:
  • Basis gegevens (geldigheid datums, gebruikte codes etc.);
  • COV - is de patiënt nog verzekerd en zo ja waar bij welke verzekeraar - patiënten worden zonodig herleid naar een andere zorgverzekeraar;
  • Modules - declareert u de juiste modules voor deze patiënt;
  • Tarieven - hanteert u de juiste tarieven voor de prestatie of module;
  • Bijzondere situaties (bijv zorggroepen, krijgsmacht, buitenland, achterstandswijken etc.).

'Foutieve' declaraties kunnen in het filter individueel of in bulk worden gecorrigeerd. Wij rapporteren gedetailleerd met betrekking tot de omzet. Tevens wordt uitgebreid gerapporteerd over de uitgevallen declaraties. Om te voorkomen dat bij een volgende declaratieronde dezelfde fouten bestaan, nemen wij contact met u op om te zorgen dat de geconstateerde onvolkomenheden gecorrigeerd worden in het zorginformatiesysteem.

2. Declareren

Uit het declaratiefilter komt een declaratiebestand dat via Vecozo wordt ingediend bij de zorgverzekeraar. Het vooraf filteren maakt dat u uw geld eerder ontvangt en er minder financiele boekingen nodig zijn. Als de declaratie niet kan worden ingediend bij een verzekeraar kunnen desgewenst ook papieren facturen worden gemaakt. De declaratie wordt door de zorgverzekeraar rechtstreeks up uw rekening betaald.

3. Retourinformatie verwerken

Als het oorspronkelijke bestand op orde was en het filter de eventuele problemen er nog uit heeft gehaald zullen de afwijzingen op declaraties van de zorgverzekeraar minimaal zijn. Zaak op Orde leest de retourbestanden direct van Vecozo in. Over deze bestanden wordt gerapporteerd en zo nodig worden her-declaratiebestanden gemaakt. Deze rapportage kunt u weer gebruiken om uw ZIS bestand aan te passen.

4. ION afhandeling (voor huisartsenzorg)
De ION module controleert of de patiënt bij uw praktijk is ingeschreven en meldt deze zo nodig aan voor uw praktijk.
Bij elke onterechte afwijzing van een inschrijftarief wordt gecontroleerd of de patiënt op uw naam stond en wordt automatisch de vereiste schermprint naar de verzekeraar verstuurd. Ook melden we in overleg de vertrokken patiënten af, zodat u niet teveel betaalt voor diensten die hun tarief baseren op de ION database.
5. Overzichtelijke Financiële overzichten
In online rapportages wordt inzichtelijk gemaakt wat is gedeclareerd en geherdeclareerd, inclusief de eventuele redenen. De omzet sluit naadloos aan bij uw verschillende zorg informatie systemen.
  • Één centraal overzicht over de status van alle zorgsoorten;
  • Jaaroverzichten voor uw accountant en belastingopgave;
  • Uitwisseling met uw financiële systeem.
meer informatie...